Podmínky a pravidla

Společnost WEBZOOM LTD ("My") je anglická společnost se sídlem na adrese Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, Anglie, TN23 1BB, která prostřednictvím webových stránek https://geoapp.mobi/cz ("Stránky") provozuje lokalizační službu umožňující jakékoli fyzické osobě jednající jako soukromá osoba ("Zákazník" nebo "Vy") vyhledat mobilní telefon s předchozím souhlasem vlastníka telefonního čísla, jehož poloha je hledána ("Služba").

Účelem těchto smluvních podmínek (dále jen "smluvní podmínky") je vysvětlit, jak můžete jako zákazník využívat výhod Služby.

Účelem těchto smluvních podmínek je vysvětlit, jakým způsobem můžete jako Zákazník využívat Službu.

Naše Všeobecné obchodní podmínky budou pravděpodobně aktualizovány a/nebo doplňovány v pravidelných intervalech podle vývoje, přičemž v takovém případě Vás budeme informovat e-mailem jeden měsíc před jejich revizí. Přístup k Naší službě a její používání poté, co jste byli o takové změně informováni, a neukončení Vašeho členství před koncem měsíce, znamená přijetí nejnovější verze uvedených Všeobecných podmínek.

Tato verze smluvních podmínek je ve fázi vývoje.

Tato verze Našich smluvních podmínek byla naposledy aktualizována 19. ledna 2022.

1. Počáteční registrace

1.1 Přístup k Naší službě a její používání je podmíněno zřízením účtu na Naší stránce (dále jen "účet").

1.2 Při registraci budou vyžadovány následující informace

  • E-mailová adresa
  • Heslo

Jako zákazník nás ujišťujete o správnosti, upřímnosti a spolehlivosti vámi poskytnutých informací, jakož i o tom, že jste plnoletí a oprávnění k odběru naší služby v zemi vašeho bydliště.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že v případě krádeže identity si vyhrazujeme právo použít proti Vám veškerá zákonná opatření, včetně trestněprávních.

1.3 Vaše smlouva o členství není právně uzavřena, dokud není ověřeno přijetí platby provedené v souladu s bodem 2 níže (dále jen "Smlouva"). Smlouvu si můžete kdykoli stáhnout tak, že nám zašlete e-mail s žádostí o její stažení.

Neexistuje žádná členská smlouva.

1.4 Zřízení účtu poskytuje přístup k používání naší platformy pouze zákazníkovi, který účet zřídil. Jako Zákazník jste povinni zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích ke službě (přihlašovací jméno a heslo) a nahlásit nám jakékoli neoprávněné použití. Přístup nesmí být bez našeho předchozího souhlasu předán jiným osobám.

1.5 Naše Služba je přístupná pouze osobám, které ji využívají z osobních důvodů. Jakékoli použití pro komerční účely je přísně zakázáno a bude mít za následek okamžité zrušení vašeho členství a tím i možnosti přístupu a používání naší služby, a to bez předchozího upozornění a bez náhrady.

2. Platba

2.1 Poplatky za službu jsou následující:

  • Po uplynutí prvních 24 hodin od registrace má zákazník právo vyzkoušet naši službu za částku €0.50 (devadesát centů) ("zkušební doba") - Po uplynutí těchto 24 hodin, s výhradou ukončení v rámci této doby, se automaticky uzavře měsíční předplatné za měsíční částku €47.90 (čtyřicet sedm eur a devadesát centů). S výhradou zrušení se toto předplatné automaticky obnovuje měsíc co měsíc a automaticky se strhává z použité karty.

2.2 Výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně všech daní.

2.3 Platba se provádí kreditní kartou na našich webových stránkách v eurech (Visa, MasterCard, American Express). Webové stránky jsou vybaveny bezpečnostním systémem pro online platby, který šifruje přenos bankovních údajů zákazníka. V rámci Našeho platebního procesu využíváme externího poskytovatele, společnost Stripe, a neukládáme žádné informace o údajích a číslech vašich kreditních karet. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

3. Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Máte právo odstoupit od smlouvy do 2 (dvou) dnů od obdržení potvrzení po skončení zkušební doby.

Jedná se o žádost o odstoupení od smlouvy.

3.2 Tuto žádost o odstoupení od smlouvy můžete podat tak, že nám zašlete e-mail obsahující podrobnosti žádosti. Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, vám bude zaslán e-mail s potvrzením o odstoupení od smlouvy.

3.3 Jakmile uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, částky, které jste nám zaplatili, vám budou vráceny na kartu, kterou jste použili k platbě za službu, a to do 5 až 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsme obdrželi vaši žádost o odstoupení od smlouvy. Toto právo na vrácení peněz je podmíněno tím, že jste Naši službu nevyužívali po uplynutí zkušební doby; pokud jste Naši službu po uplynutí zkušební doby využívali, berete na vědomí, že za aktuální měsíc vám žádné peníze nevrátíme a že vaše právo na odstoupení od smlouvy bude považováno za žádost o ukončení smlouvy s účinností ke konci daného měsíce.

3.4 Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto oddíle 3 se neuplatní a jakákoli žádost o uplatnění tohoto práva se považuje za žádost o ukončení smlouvy bez zaplacení.

4. Jak služba funguje

4.1 Po uzavření smlouvy o předplatném stačí uvést číslo mobilního telefonu, jehož zeměpisnou polohu si přejete určit ("příjemce"). Poté je Příjemci zaslána SMS obsahující zprávu, kterou zákazník předem napíše a ve které uvede své přání geolokace daného mobilního telefonu. Příjemce pak může tento požadavek přijmout nebo odmítnout podle svého uvážení. Berete na vědomí, že nemůžeme zaručit, že Příjemce přijme vaši žádost o geolokaci, a že případné odmítnutí nezakládá žádnou odpovědnost ani nárok na jakoukoli náhradu z naší strany vůči vám.

4.2. Jste oprávněni zasílat neomezený počet žádostí Příjemcům dle svého výběru po dobu trvání Vaší smlouvy.

4.3 Nesmíte:

  • Používat Stránky nezákonným způsobem nebo v rozporu s těmito Podmínkami k prodeji, kopírování, pronájmu, leasingu, půjčování, distribuci, převodu nebo licencování veškerého materiálu nebo jeho části na Stránkách nebo naší Služby nebo používat naši Službu ke komerčním účelům k pokusům o získání neoprávněného přístupu do našich systémů nebo systémů našich subdodavatelů nebo se podílet na jakékoli činnosti, která narušuje, zhoršuje nebo narušuje provoz nebo funkci našich Stránek a Služby.
  • Zneužívat Stránky záměrným šířením virů nebo jiných škodlivých aplikací. Používat naši Službu pro účely rozesílání nevyžádané pošty. Znevažovat naši činnost nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo poškodit naši pověst, ať už v rámci Naší služby nebo jinde (např. na sociálních sítích).

5. Ukončení

5.1 Ukončení na žádost zákazníka. Odhlásit se z odběru a ukončit smlouvu můžete kdykoli kliknutím na odkaz "Odhlásit se" v nabídce v horní nebo dolní části webové stránky, přičemž je třeba upřesnit, že odhlášení z odběru pak bude účinné buď na konci zkušebního období, tj. na konci běžného roku, během kterého byla vaše žádost o odhlášení z odběru podána, v případě, že bude váš účet deaktivován a přístup a používání naší služby ukončeny. S výhradou ustanovení oddílu 3.3 se peníze nevracejí.

Žádné peníze se nevracejí.

5.2 Z podnětu společnosti WEBZOOM LTD je smlouva ukončena. Vaši smlouvu můžeme ukončit také na konci měsíce, v takovém případě Vám zašleme e-mail na adresu, kterou jste uvedli při registraci. V případě porušení těchto podmínek, mimo jiné včetně bodu 4.3, si vyhrazujeme právo pozastavit Váš účet, dokud neprovedeme nezbytná šetření, a případně smlouvu s okamžitou platností ukončit; o tom, zda se jedná o pozastavení nebo ukončení, budete informováni e-mailem zaslaným na stejnou adresu.

5.3. Ukončení uplatněné v souladu s tímto oddílem vás neopravňuje k vrácení peněz v případě, že takové ukončení je rovnocenné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy z vaší strany v souladu s odstavci 3.1 a 3.3.

6. Duševní vlastnictví

6.1 Společnost WEBZOOM LTD vlastní veškerá práva duševního vlastnictví k našim webovým stránkám a jejich obsahu, včetně souvisejícího know-how.

6.2 Uzavřením této smlouvy vám poskytujeme nevýhradní a nepřenosné právo na přístup k našim službám a jejich používání.

Jedná se o právo duševního vlastnictví.

7. Povinnosti a záruky

7.1 Společnost WEBZOOM LTD se v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy zříká veškerých závazků vyplývajících z našeho plnění Smlouvy.

Jedná se o závazek výsledku.

7.2 Bez ohledu na ustanovení 7.1 společnost WEBZOOM LTD vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila dostupnost služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Společnost WEBZOOM LTD však nenese odpovědnost za nedostupnost způsobenou chybami, technickými omezeními nebo jinými údržbovými operacemi, které nezakládají nárok na vrácení peněz.

Na vrácení peněz není nárok.

7.3. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou spravovány ani kontrolovány společností WEBZOOM LTD a za jejichž funkčnost a obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost.

8. Různé

8.1 PŘÍPAD VYŠŠÍ MOCI Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se plnění Smlouvy ukáže jako nemožné v důsledku případu vyšší moci, tj. nepředvídatelné události nezávislé na vůli jedné nebo více smluvních stran, nemůže být žádná ze stran činěna odpovědnou za nesplnění, selhání nebo zpoždění při plnění jakýchkoli svých závazků v důsledku výskytu uvedeného případu. Plnění Smlouvy a jejích závazků, včetně plateb, bude proto po dobu trvání případu vyšší moci zastaveno, přičemž platba provedená za měsíc, v němž k případu vyšší moci došlo, zůstává zachována. Každá ze stran však má možnost využít ustanovení o ukončení smlouvy podle článku 5.

8.2 NUTNOST. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným, nemá tato neplatnost vliv na zákonnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí a vyloží tak, aby byla zajištěna jeho zákonnost, ustanovením co nejvíce podobným duchu neplatného ustanovení.

Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které je svým smyslem co nejpodobnější.

8.3 KOMUNIKACE. Veškerou korespondenci společnosti WEBZOOM LTD zasílejtena adresu (4 ) nebo WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC. Smlouva a tyto podmínky se řídí anglickým právem, pokud jde o jejich použitelnost a plnění. Jakýkoli spor, který přímo nebo nepřímo vyplyne z těchto podmínek a z nich vyplývající smlouvy, bude předložen příslušnému soudu v místě bydliště klienta, pokud je žalobcem společnost WEBZOOM LTD, a soudu v Londýně, pokud je žalobcem klient.

Locate any phone now