Vilkår og betingelser

WEBZOOM LTD ("Vi") er en engelsk virksomhed beliggende på Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB, som via hjemmesiden https://geoapp.mobi/dk ("Webstedet") driver en lokationsbaseret tjeneste, der gør det muligt for enhver person, der handler i privat kapacitet ("Kunde" eller "Du"), at lokalisere en mobiltelefon med forudgående samtykke fra ejeren af det telefonnummer, hvis lokation søges ("Tjeneste").

Formålet med disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") er at forklare, hvordan du som kunde kan drage fordel af tjenesten.

Formålet med disse vilkår og betingelser er at forklare, hvordan du som kunde kan bruge tjenesten.

Vores generelle vilkår og betingelser vil sandsynligvis blive opdateret og/eller suppleret med jævne mellemrum i henhold til udviklingen, i hvilket tilfælde vi vil informere dig via e-mail en måned før deres revision. Adgang til og brug af vores tjeneste, efter at du er blevet informeret om en sådan ændring, og undladelse af at opsige dit medlemskab inden månedens udgang, udgør accept af den seneste version af nævnte vilkår og betingelser.

Denne version af Vilkår og betingelser er under udvikling.

Denne version af vores vilkår og betingelser blev sidst opdateret den 19. januar 2022.

1. Første registrering

1.1 Adgang til og brug af vores tjeneste er betinget af, at der oprettes en konto på vores websted ("konto").

1.2 Følgende oplysninger vil blive anmodet om under registreringsprocessen

  • E-mailadresse
  • Adgangskode

Som kunde forsikrer du os om nøjagtigheden, oprigtigheden og pålideligheden af de oplysninger, du giver, samt at du er myndig og autoriseret til at abonnere på vores service i det land, hvor du bor.

Vi henleder din opmærksomhed på, at vi i tilfælde af identitetstyveri forbeholder os ret til at bruge alle juridiske foranstaltninger mod dig, herunder straffelovgivning.

1.3 Din medlemskontrakt er ikke juridisk afsluttet, før accepten af den betaling, der er foretaget i overensstemmelse med punkt 2 nedenfor ("Kontrakt"), er blevet verificeret. Du kan til enhver tid downloade din kontrakt ved at sende os en e-mail med anmodning herom.

Der er ingen medlemskontrakt.

1.4 Oprettelsen af en konto giver kun adgang til brugen af vores platform til den kunde, der har oprettet kontoen. Som kunde er du forpligtet til at holde adgangsdataene til tjenesten (login og adgangskode) hemmelige og til at rapportere enhver uautoriseret brug til os. Adgangen må ikke overføres til andre parter uden vores forudgående samtykke.

1.5 Vores tjeneste er kun tilgængelig for personer, der bruger den af personlige årsager. Enhver brug til kommercielle formål er strengt forbudt og vil resultere i øjeblikkelig annullering af dit medlemskab og i forlængelse heraf din mulighed for at få adgang til og bruge vores service uden varsel og uden refusion.

2. Betaling

2.1 Gebyrerne for tjenesten er som følger:

  • I løbet af de første 24 timer efter registreringen har kunden ret til at teste vores tjeneste for et beløb på €0.50 (halvfems cent) ("prøveperiode") - Ved udgangen af disse 24 timer, med forbehold for opsigelse inden for denne periode, tegnes der automatisk et abonnement på månedsbasis for et månedligt beløb på €47.90 (syvogfyrre euro og halvfems cent). Med forbehold for opsigelse fornyes dette abonnement automatisk fra måned til måned, og det anvendte kort debiteres automatisk.

2.2 Ovenstående priser er inklusive alle skatter og afgifter.

2.3 Betaling sker med kreditkort på vores hjemmeside i euro (Visa, MasterCard, American Express). Hjemmesiden er udstyret med et online betalingssikkerhedssystem, der krypterer overførslen af kundens bankoplysninger. Som en del af vores betalingsproces bruger vi en ekstern udbyder, Stripe, og gemmer ikke nogen oplysninger om dine kreditkortoplysninger og -numre. Se venligst vores privatlivspolitik for mere information.

3. Fortrydelsesret

3.1 Du har ret til at trække dig ud af kontrakten inden for 2 (to) dage efter at have modtaget bekræftelsen efter prøveperiodens afslutning.

Dette er en anmodning om tilbagetrækning.

3.2 Denne anmodning om tilbagetrækning kan indsendes ved at sende os en e-mail med detaljerne i anmodningen. En e-mail med bekræftelse på tilbagetrækningen vil blive sendt til den e-mailadresse, du oplyste under registreringen.

3.3 Når du har udøvet din fortrydelsesret, vil de beløb, du har betalt til os, blive refunderet til det kort, du brugte til at betale for tjenesten inden for 5 til 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din fortrydelsesanmodning. Denne ret til refusion er underlagt den betingelse, at du ikke har brugt vores service efter prøveperioden; hvis du har brugt vores service efter prøveperioden, forstår du, at der ikke vil blive foretaget nogen refusion for den aktuelle måned, og at din fortrydelsesret vil blive behandlet som en anmodning om opsigelse, der træder i kraft ved udgangen af den pågældende måned.

3.4 Hvis du er bosiddende i Schweiz, gælder fortrydelsesretten i dette afsnit 3 ikke, og enhver anmodning om at udøve denne ret skal fortolkes som en anmodning om at opsige aftalen uden betaling.

4. Sådan fungerer tjenesten

4.1 Når din abonnementskontrakt er indgået, skal du blot angive nummeret på den mobiltelefon, du ønsker at geolokalisere ("Modtager"). Derefter sendes en SMS til modtageren med den besked, som kunden tidligere har skrevet, og som angiver, at han ønsker at geolokalisere den pågældende mobiltelefon. Modtageren kan derefter frit acceptere eller afvise denne anmodning efter eget skøn. Du anerkender, at vi ikke kan garantere, at modtagerne vil acceptere din anmodning om geolokalisering, og at en eventuel afvisning ikke vil medføre noget ansvar eller ret til refusion fra os over for dig.

4.2 Du har ret til at sende et ubegrænset antal anmodninger til modtagere efter eget valg, så længe din aftale løber.

4.3 Du må ikke:

  • Bruge webstedet på en ulovlig måde eller i strid med disse vilkår til at sælge, kopiere, udleje, lease, låne, distribuere, overføre eller licensere hele eller dele af materialet på webstedet eller vores service eller bruge vores service til kommercielle formål til at forsøge at få uautoriseret adgang til vores systemer eller vores underleverandørers systemer eller deltage i enhver handling, der forstyrrer, nedbryder eller forstyrrer driften eller funktionen af vores websted og service.
  • Misbruge webstedet ved forsætligt at levere en virus eller et andet skadeligt program. Bruge vores tjeneste til spammingformål. Nedgøre vores aktiviteter eller deltage i adfærd, der kan skade vores omdømme, uanset om det er på vores tjeneste eller andre steder (f.eks. på sociale netværk).

5. Opsigelse

5.1 Opsigelse på kundens anmodning. Du kan til enhver tid afmelde og opsige din aftale ved at klikke på linket "Afmeld" i menuen øverst eller nederst på websiden, idet det specificeres, at din afmelding derefter træder i kraft enten ved udgangen af prøveperioden, dvs. ved udgangen af det indeværende år, hvor din anmodning om afmelding blev fremsat, i tilfælde af at din konto deaktiveres og adgang til og brug af vores tjeneste afsluttes. Med forbehold for afsnit 3.3 vil der ikke være nogen refusion.

Der vil ikke være nogen refusion.

5.2 På initiativ af WEBZOOM LTD opsiges kontrakten. Vi kan også opsige din kontrakt ved udgangen af en måned, i hvilket tilfælde vi sender en e-mail til den adresse, du har angivet ved registreringen. I tilfælde af overtrædelse af disse vilkår, herunder men ikke begrænset til afsnit 4.3, forbeholder vi os ret til at suspendere din konto, mens vi foretager de nødvendige undersøgelser og, hvis det er relevant, at opsige din aftale med øjeblikkelig virkning; uanset om dette er en suspension eller en opsigelse, vil du blive informeret via en e-mail sendt til den samme adresse.

5.3 Den opsigelse, der udøves i overensstemmelse med dette afsnit, giver dig ikke ret til en returnering, i tilfælde af at en sådan opsigelse svarer til din udøvelse af en fortrydelsesret i overensstemmelse med afsnit 3.1 og 3.3.

6. Intellektuel ejendomsret

6.1 WEBZOOM LTD ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og dets indhold, herunder tilknyttet knowhow.

6.2 Vi giver dig den ikke-eksklusive, ikke-overførbare ret til at få adgang til og bruge vores tjenester ved at indgå denne aftale.

Dette er en intellektuel ejendomsret.

7. Forpligtelse og garanti

7.1 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver WEBZOOM LTD sig alle forpligtelser, der opstår som følge af vores opfyldelse af aftalen.

Dette er en resultatforpligtelse.

7.2 Uanset klausul 7.1 vil WEBZOOM LTD bruge rimelige bestræbelser på at sikre, at tjenesten er tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. WEBZOOM LTD vil dog ikke blive holdt ansvarlig for utilgængelighed på grund af fejl, tekniske begrænsninger eller andre vedligeholdelsesoperationer, som ikke vil give anledning til nogen ret til refusion.

Der er ingen ret til refusion.

7.3 Webstedet kan indeholde links til andre websteder, der ikke vedligeholdes eller kontrolleres af WEBZOOM LTD, og for hvis funktionalitet og indhold vi ikke kan holdes ansvarlige på nogen måde.

8. Diverse

8.1 CASE OF FORCE MAJEURE Parterne er enige om, at i tilfælde af, at udførelsen af kontrakten viser sig umulig på grund af et tilfælde af force majeure, det vil sige en uforudsigelig begivenhed, der er uafhængig af en eller flere af parternes vilje, kan ingen af parterne holdes ansvarlige for manglende udførelse, fejl eller forsinkelser i udførelsen af nogen af dens forpligtelser på grund af forekomsten af det nævnte tilfælde. Udførelsen af kontrakten og dens forpligtelser, herunder betaling, vil derfor blive stoppet i force majeure-begivenhedens varighed, idet den betaling, der er foretaget for den måned, hvor force majeure-begivenheden fandt sted, beholdes. Hver af parterne har dog mulighed for at anvende opsigelsesklausulen i artikel 5.

8.2 NULLITET. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig, skal en sådan ugyldighed ikke påvirke lovligheden af de resterende bestemmelser. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes og fortolkes således, at dens lovlighed sikres af en bestemmelse, der i ånden ligner den ugyldige bestemmelse så meget som muligt.

Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der i ånden er så lig den ugyldige bestemmelse som muligt.

8.3 KOMMUNIKATION. Al korrespondance til WEBZOOM LTD skal sendestil contact@geoapp.mobi eller WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION. Kontrakten og disse vilkår og betingelser skal være underlagt engelsk lov med hensyn til deres anvendelighed og udførelse. Enhver tvist, der opstår direkte eller indirekte fra disse vilkår og den deraf følgende kontrakt, skal indgives til den kompetente domstol på kundens bopælssted, hvor WEBZOOM LTD er sagsøger, og til retten i London, hvor kunden er sagsøger.

Find enhver telefon nu