Podmienky a pravidlá

Spoločnosť WEBZOOM LTD ("My") je anglická spoločnosť so sídlom na adrese Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, Anglicko, TN23 1BB, ktorá prostredníctvom webovej stránky https://geoapp.mobi/sk ("stránka") prevádzkuje lokalizačnú službu, ktorá umožňuje akejkoľvek fyzickej osobe konajúcej v súkromnom mene ("zákazník" alebo "Vy") lokalizovať mobilný telefón s predchádzajúcim súhlasom vlastníka telefónneho čísla, ktorého poloha sa hľadá ("služba").

Účelom týchto zmluvných podmienok (ďalej len "zmluvné podmienky") je vysvetliť, ako môžete ako Zákazník využívať výhody Služby.

Účelom týchto zmluvných podmienok je vysvetliť, ako môžete ako Zákazník využívať Službu.

Naše Všeobecné podmienky budú pravdepodobne aktualizované a/alebo dopĺňané v pravidelných intervaloch podľa vývoja, pričom v takom prípade Vás budeme informovať e-mailom jeden mesiac pred ich revíziou. Prístup k Našej službe a jej používanie po tom, ako ste boli informovaní o takejto zmene, a neukončenie Vášho členstva pred koncom mesiaca, znamená prijatie najnovšej verzie uvedených Všeobecných podmienok.

Táto verzia Podmienok je v štádiu vývoja.

Táto verzia Našich zmluvných podmienok bola naposledy aktualizovaná 19. januára 2022.

1. Počiatočná registrácia

1.1. Prístup k Našej službe a jej používanie je podmienené zriadením účtu na Našej stránke (ďalej len "účet").

1.2 Počas procesu registrácie sa budú vyžadovať tieto informácie

  • E-mailová adresa
  • Heslo

Ako zákazník nás ubezpečujete o správnosti, úprimnosti a spoľahlivosti vami poskytnutých informácií, ako aj o tom, že ste plnoletí a oprávnení prihlásiť sa na odber našej služby v krajine vášho bydliska.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v prípade krádeže identity si vyhradzujeme právo použiť voči Vám všetky právne opatrenia vrátane trestnoprávnych.

1.3 Vaša zmluva o členstve nie je právne uzatvorená, kým nie je overené prijatie platby vykonanej v súlade s bodom 2 nižšie (ďalej len "Zmluva"). Zmluvu si môžete kedykoľvek stiahnuť zaslaním e-mailu, v ktorom nás o to požiadate.

Neexistuje žiadna zmluva o členstve.

1.4. Zriadenie účtu poskytuje prístup k používaniu našej platformy len zákazníkovi, ktorý si účet zriadil. Ako Zákazník ste povinný zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch k službe (prihlasovacie meno a heslo) a nahlásiť nám každé neoprávnené použitie. Prístup nesmie byť prevedený na iné strany bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

1.5 Naša Služba je prístupná len osobám, ktoré ju používajú na osobné účely. Akékoľvek používanie na komerčné účely je prísne zakázané a bude mať za následok okamžité zrušenie vášho členstva a tým aj možnosti prístupu a používania našej služby, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady.

2. Platba

2.1 Poplatky za službu sú nasledovné:

  • Počas prvých 24 hodín po registrácii má zákazník právo vyskúšať našu službu za sumu €0.50 (deväťdesiat centov) ("skúšobná lehota") - Po uplynutí týchto 24 hodín, s výhradou ukončenia v rámci tejto lehoty, sa automaticky vyberie mesačné predplatné za mesačnú sumu €47.90 (štyridsaťsedem eur a deväťdesiat centov). S výhradou zrušenia sa toto predplatné automaticky obnovuje z mesiaca na mesiac a automaticky sa strháva z použitej karty.

2.2 Uvedené ceny sú vrátane všetkých daní.

2.3 Platba sa uskutočňuje kreditnou kartou na Našej webovej stránke v eurách (Visa, MasterCard, American Express). Webová lokalita je vybavená bezpečnostným systémom pre online platby, ktorý šifruje prenos bankových informácií zákazníka. V rámci Nášho platobného procesu využívame externého poskytovateľa, spoločnosť Stripe, a neukladáme žiadne informácie o údajoch a číslach kreditných kariet. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy do 2 (dvoch) dní od doručenia potvrdenia po skončení skúšobného obdobia.

Ide o žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

3.2 Túto žiadosť o odstúpenie od zmluvy môžete podať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať podrobnosti žiadosti. E-mail s potvrdením o odstúpení od zmluvy vám bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

3.3 Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vám budú sumy, ktoré ste nám zaplatili, vrátené na kartu, ktorú ste použili na platbu za službu, do 5 až 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Toto právo na vrátenie peňazí je podmienené tým, že ste našu Službu nepoužívali po uplynutí Skúšobnej lehoty; ak ste našu Službu používali po uplynutí Skúšobnej lehoty, beriete na vedomie, že za aktuálny mesiac vám nebudú vrátené žiadne peniaze a že vaše právo na odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za žiadosť o ukončenie zmluvy s účinnosťou ku koncu príslušného mesiaca.

3.4. Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, právo na odstúpenie od Zmluvy uvedené v tomto bode 3 sa neuplatňuje a akákoľvek žiadosť o uplatnenie tohto práva sa považuje za žiadosť o ukončenie Zmluvy bez zaplatenia.

4. Ako služba funguje

4.1 Po uzavretí zmluvy o predplatnom stačí uviesť číslo mobilného telefónu, ktorého geografickú polohu si želáte určiť (ďalej len "príjemca"). Následne sa Príjemcovi odošle SMS správa obsahujúca správu, ktorú zákazník predtým napíše a v ktorej uvedie svoje želanie geolokalizovať daný mobilný telefón. Príjemca potom môže túto žiadosť prijať alebo odmietnuť podľa vlastného uváženia. Beriete na vedomie, že nemôžeme zaručiť, že Príjemca vašu žiadosť o geolokáciu prijme, a že akékoľvek odmietnutie nebude mať za následok žiadnu zodpovednosť ani nárok na akúkoľvek náhradu z našej strany voči vám.

4.2. Ste oprávnení posielať neobmedzený počet žiadostí Príjemcom podľa Vášho výberu po dobu trvania Vašej Zmluvy.

4.3 Nesmiete:

  • Používať Stránku nezákonným spôsobom alebo v rozpore s týmito Podmienkami na predaj, kopírovanie, prenájom, lízing, požičiavanie, distribúciu, prevod alebo licencovanie všetkých alebo akejkoľvek časti materiálov na Stránke alebo našej Služby, alebo používať našu Službu na komerčné účely na pokus o získanie neoprávneného prístupu do našich systémov alebo systémov našich subdodávateľov, alebo sa zúčastňovať na akomkoľvek konaní, ktoré narúša, zhoršuje alebo zasahuje do prevádzky alebo funkcie našej Stránky a Služby.
  • Zneužívať Webovú lokalitu úmyselným šírením vírusu alebo inej škodlivej aplikácie. Používať našu Službu na účely rozosielania nevyžiadanej pošty. Znevažovať našu činnosť alebo sa zapájať do akéhokoľvek konania, ktoré môže poškodiť našu povesť, či už v rámci Našej služby alebo inde (napr. na sociálnych sieťach).

5. Ukončenie

5.1 Ukončenie na žiadosť zákazníka. Odhlásiť sa z odberu a ukončiť Zmluvu môžete kedykoľvek kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu" v ponuke v hornej alebo dolnej časti webovej stránky, pričom sa spresňuje, že vaše odhlásenie z odberu potom nadobudne účinnosť buď na konci Skúšobného obdobia, t. j. na konci aktuálneho roka, počas ktorého bola vaša žiadosť o odhlásenie podaná, v prípade, že vaše konto bude deaktivované a prístup a používanie našich služieb ukončené. S výhradou ustanovení časti 3.3 sa peniaze nevracajú.

Nebudú sa poskytovať žiadne náhrady.

5.2 Z iniciatívy spoločnosti WEBZOOM LTD sa zmluva ukončí. Vašu zmluvu môžeme ukončiť aj na konci mesiaca, pričom v takom prípade vám zašleme e-mail na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. V prípade porušenia týchto podmienok, okrem iného vrátane bodu 4.3, si vyhradzujeme právo pozastaviť Vaše konto, kým vykonáme potrebné vyšetrovanie, a prípadne s okamžitou platnosťou ukončiť Vašu zmluvu; o tom, či ide o pozastavenie alebo ukončenie, budete informovaní e-mailom zaslaným na rovnakú adresu.

5.3. Ukončenie uplatnené v súlade s týmto oddielom Vás neoprávňuje na vrátenie peňazí v prípade, že takéto ukončenie je rovnocenné s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy z Vašej strany v súlade s odsekmi 3.1 a 3.3.

6. Duševné vlastníctvo

6.1 Spoločnosť WEBZOOM LTD vlastní všetky práva duševného vlastníctva na našu webovú stránku a jej obsah vrátane súvisiaceho know-how.

6.2 Uzatvorením tejto zmluvy vám poskytujeme nevýhradné, neprenosné právo na prístup k našim službám a ich používanie.

Ide o právo duševného vlastníctva.

7. Záväzok a záruka

7.1 Spoločnosť WEBZOOM LTD sa v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi zrieka všetkých záväzkov vyplývajúcich z nášho plnenia tejto zmluvy.

Ide o záväzok vyplývajúci z výsledku.

7.2 Bez ohľadu na článok 7.1 spoločnosť WEBZOOM LTD vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie dostupnosti služby 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Spoločnosť WEBZOOM LTD však nenesie zodpovednosť za nedostupnosť spôsobenú chybami, technickými obmedzeniami alebo inými údržbovými operáciami, ktoré nezakladajú nárok na vrátenie peňazí.

Na vrátenie peňazí nie je nárok.

7.3. Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré spoločnosť WEBZOOM LTD nespravuje ani nekontroluje a za ktorých funkčnosť a obsah nenesieme žiadnu zodpovednosť.

8. Rôzne

8.1 PRÍPAD VYŠŠEJ MOCI Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa plnenie zmluvy ukáže ako nemožné z dôvodu vyššej moci, t. j. nepredvídateľnej udalosti nezávislej od vôle jednej alebo viacerých zmluvných strán, žiadna zo zmluvných strán nemôže byť zodpovedná za nesplnenie, zlyhanie alebo oneskorenie plnenia akýchkoľvek svojich záväzkov v dôsledku výskytu uvedeného prípadu. Plnenie zmluvy a jej záväzkov vrátane platieb sa preto zastaví na dobu trvania prípadu vyššej moci, pričom platba uskutočnená za mesiac, v ktorom došlo k prípadu vyššej moci, zostáva zachovaná. Každá zo zmluvných strán má však možnosť využiť ustanovenie o ukončení zmluvy uvedené v článku 5.

8.2 NULA. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za neplatné, takáto neplatnosť nemá vplyv na zákonnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa nahradí a vyloží tak, aby sa zabezpečila jeho zákonnosť, ustanovením, ktoré je svojím duchom čo najviac podobné neplatnému ustanoveniu.

Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel je čo najviac podobný.

8.3 KOMUNIKÁCIE. Všetka korešpondencia adresovaná spoločnosti WEBZOOM LTD by sa mala zasielaťna adresu (4 ) alebo WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC. Zmluva a tieto podmienky sa riadia anglickým právom, pokiaľ ide o ich uplatniteľnosť a plnenie. Akýkoľvek spor, ktorý priamo alebo nepriamo vyplynie z týchto podmienok a z nich vyplývajúcej zmluvy, bude predložený príslušnému súdu v mieste bydliska klienta, ak je žalobcom spoločnosť WEBZOOM LTD, a súdu v Londýne, ak je žalobcom klient.

Vyhľadajte ľubovolný telefón teraz